Декларация за поверителност

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „Таргет Финанс“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК  201660837, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул. „Голаш“ № 14ет. 2, ап. 10.  

(2) Дружеството е администратор на лични данни, като обработва лични данни във връзка със своята дейност и само определя целите и средствата за обработването им.

(3) Тази политика е важен документ. Препоръчваме Ви да го прочетете внимателно, да отпечатате и да запазите копие за справка. Ще приемем, че сте съгласни с използването на Вашата лична информация, описана в тази политика, освен ако не ни кажете друго. Ако имате въпроси относно това как събираме, съхраняваме и използваме Вашата лична информация или искате копие от информацията, която държим за Вас, моля свържете се с нас, като: Пишете на посоченото длъжностно лице по защита на данните на адрес:  гр. София, ул. „Голаш“ № 14ет. 2, ап. 10.  , или ни изпратите съобщение на: salesmodame@gmail.com  

Чл. 2. Настоящата политика за поверителност и за бисквитките („Политиката“) предоставя информация за  личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си.

Чл. 3. За целите на настоящата Политика:

1. „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2. „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3. „ограничаване на обработването" означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

4. „псевдонимизация" означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

5. „регистър с лични данни" означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

6. „администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

7. „обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

8. „получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

9. „трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

10. „съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

11. „нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

12. „надзорен орган" означава независим публичен орган, създаден от държава членка съгласно член 51 от Общия регламент относно защитата на данните.

Чл. 4. Принципите, свързани с обработването на личните данни са:

1. принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни- събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;

2. принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението- личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;

3. принцип на точност- личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;

4. принцип на цялостност и поверителност- личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобрано обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Чл. 5. Лични данни на клиентите-физически лица на електронния магазин на Дружеството  www.wigme.bg, както и през платформите за директна търговия www.olx.bg, www.bazar.bg се обработват в регистър „Контрагенти“ и по-специално в подрегистър „Потребители по ЗЗП“ и подрегистър „Продавачи SFP”.

 

II. ПОДРЕГИСТЪР „ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ЗЗП“

Чл. 6. (1) В подрегистър „Потребители по ЗЗП” се обработват следните категории лични данни:

1. име и фамилие;

2. имейл (личен профил/акаунт на потребителя в някоя от  изброените по- горе електронни платформи за директна търговия);

3. адрес за кореспонденция;

4. телефон за контакт; 

5.пол [MT1] ;

6. IP адрес- местоположение
7. IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.

(2) Данните по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 5 и 7 се обработват с цел и на основание изпълнение на договора от разстояние, сключен между Дружеството и потребител и на основание Закона за счетоводството, Закона за защита на потребителите, както и за целите на сключването на същия.

(3) Дружеството няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта или чрез сметка в ePay.bg, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява.[MT2] 

Чл. 7. (1) Личните данни в подрегистър „Потребители по ЗЗП“ се обработват на електронен носител.[MT3] 

(2) Личните данни по чл. 6, ал. 2 от Политиката се предоставят от самите потребители във връзка с направените от тях поръчки и се съхраняват на електронен носител, за срок от 10 години[MT4] , считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на съответното правоотношение, на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството. След изтичане на срока за съхранение, всички носители на данни от регистъра се унищожават чрез подходящ метод, вкл. и изтриване на резервните електронни копия.

Чл. 8. (1) Администраторът възлага обработването на личните данни по чл. 6, ал. 1, т. 1 до т. 5 вкл. и т. 7 от настоящата Политика в подрегистър „Потребители по ЗЗП“ на лица, назначени по трудово правоотношение. Правата и задълженията на отделните лица, обработващи данните, се посочват в съответната длъжностна характеристика/ вътрешни политики на Дружеството.

(2) Администраторът възлага обработването на личните данни по чл. 6, ал. 1, т. 1, 3 и 5 на основание изпълнение на договор на следните дружества, предоставящи куриерски услгуги  за доставка на поръчани от потребители, по силата на Договори, сключен между тях и Дружеството:

- За пратки на територията на Република България – „Еконт Експрес” ООД, с ЕИК 117047646 [MT5] 

(3) При поискване на информация, свързана с изпълнението на конкретен договор от разстояние, достъп до подрегистър „Потребители по ЗЗП“ се предоставя на управителя на Дружеството.

(5) Достъп до лични данни на лице от подрегистър „Потребители по ЗЗП“ се дава на управителя или адвокат, във връзка със защитата на правата на Дружеството при спор между страните и/или необходимост от консултация.

(6) Достъп до лични данни на лице от подрегистър „Потребители по ЗЗП“ се дава на трети лица по разпореждане на съд и/или на основание конкретен нормативен акт.

Чл. 10. Моля, не ни предоставяйте лични данни на никое друго лице, освен ако ние изрично не изискаме да го направите във връзка с предоставяне на допълнителна услуга.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОТ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Чл. 11. "Бисквитка" е файл, съдържащ идентификатор (поредица от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър в уеб браузър и се съхранява от браузъра. Идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът зареди страница от сървъра. "Бисквитките" могат да бъдат "постоянни" бисквитки или "сесия": постоянните бисквитки ще се съхраняват от уеб браузър и ще останат валидни до определената дата на изтичане, освен ако не бъдат изтрити от потребителя преди датата на изтичане; сесия бисквитки, от друга страна, ще изтече в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът бъде затворен.

чл. 12. Бисквитките обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребителя, но личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от бисквитките.

чл. 13. Използваме "бисквитки" за следните цели:

(a) аутентикация- използваме "бисквитки", за да Ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт и докато навигирате в нашия уебсайт.

(б) статус – ще използваме "бисквитки", за да ни помогнат да определим дали сте влезли в нашия уебсайт.

(в) персонализиране - използваме "бисквитки", за да съхраняваме информация за Вашите предпочитания и да персонализираме достъпа Ви до уебсайта.

г) сигурност - използваме "бисквитките" като елемент от мерките за сигурност, използвани за защита на потребителските профили, включително предотвратяване на измами/ злоупотреби и защита на нашия уебсайт и предоставяните услуги като цяло.

(д) реклама - използваме "бисквитки", за да ни помогнат да показваме реклами, които са подходящи за Вас.

(е) анализ - използваме "бисквитки", за да ни помогнат да анализираме използването и ефективността на нашия уебсайт и услуги.

(ж) съгласие за "бисквитките" - използваме "бисквитки", за да съхраняваме предпочитанията Ви по отношение на използването на "бисквитки" в общ смисъл.

Чл. 14. Ние събираме информация, когато преглеждате съдържание, реклами, сайтове, интерактивни уиджети, приложения и други продукти (както в, така и извън нашите Услуги), чрез технологиите за събиране на данни (като уеб указатели, инструменти за разработка, бисквитки и други технологии, и т.н.). Тези технологии за събиране на данни ни позволяват да разберем Вашата активност в и извън нашите услуги, и да събираме и съхраняваме информация, когато използвате услугите, които предлагаме на нашите партньори.

Чл. 15. Тази информация включва и вида на съдържанието или рекламите, които разглеждате, показвате или кликвате върху тях; честотата и продължителността на Вашата сесия; сайтовете или приложенията, които сте използвали преди да имате достъп до услугите  и къде сте навигирали след това; независимо дали сте разглеждали специално съдържание или реклами; дали сте посетили уебсайта на рекламодателя, дали сте изтеглили приложението на рекламодателя, дали сте закупили рекламиран продукт или услуга, или сте предприели други действия.

Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

19. Нашите доставчици на услуги използват "бисквитки" и тези бисквитки могат да се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт.

20. Използваме Google Analytics, зада анализираме използването на нашия уебсайт. Google Analytics  събира информация за използването на уебсайтове чрез "бисквитки". Декларацията за поверителност на Google може да бъде достъпена на адрес: https://www.google.com/policies/privacy.

21. Повечето браузъри Ви позволяват да откажете да приемате бисквитки, както и да ги изтривате. Методите за това се различават от браузър до браузър и от версия до версия. Можете обаче да получите актуална информация за блокирането и изтриването на "бисквитките" чрез тези връзки:

a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg (Chrome);

б) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  (Firefox);

в) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

г) https://support.microsoft.com/bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  (Internet Explorer);

д) https://support.apple.com/kb/PH21411  (Safari); и

е) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  (Edge).

22. Блокирането на всички "бисквитки" ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате "бисквитките", няма да можете да използвате всички функционалности на нашия уебсайт. Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи включват функция или настройка "Do-Not-Track" ("не проследявай") или настройка, която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за неприкосновеност на личните данни, за да не се наблюдават и събират данни за дейностите Ви за онлайн сърфиране. Този уебсайт понастоящем отговаря на сигнали или механизми на браузъра DNT.

 

IV. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ

Чл. 23. Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

1.право на достъп;
2.право на коригиране;
3.право на преносимост на данните;
4.право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
5.право да се иска ограничаване на обработването;
6.право на възражение срещу обрабтоването на лични данни;
7. право на субекта да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Чл. 24. (1) Всяко едно физическо лице, субект на лични данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

1. данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, включително координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;
2.целите и правното основаниее за обработването;
3. получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
4. намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);
5. срока на съхранение на личните данни;
6. съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);
7. информация за всички права, които субектът има;
8. правото на жалба до надзорния орган.

(2) Информацията по ал. 1 не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

(3) При отправяне  на искане за информация от субект на данни по реда на ал. 1, Дружеството извършва необходимата проверка и предоставя отговор с изискуемата информация в срок до 14 (четиринадесет) дни, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Дружеството информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Искането съдържа идентификация на лицето (три имена и ЕГН за български граждани, а за всички останали лица- граждани на други държави-членки на ЕС – имена и дата на раждане),  описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата, имейл, адрес за кореспонденцията и пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице. Дружеството  не е задължено да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Искането се завежда в отделен входящ регистър на Дружеството и може да бъде подадено по един от следните начини: а) по електронен път на следния имейл: salesmodame@gmail.com  , б)  по пощата на адреса на управление на Дружеството: , гр. София, ул. „Голаш“ № 14, ет. 2, ап. 10.  

(4) Информацията по ал. 1 се предоставя в едно копие на субекта на данни безплатно. За допълнителни копия, поискани от субекта на данни или при прекомерни искания на събекта, особено поради своята повторяемост, Дружеството може да наложи разумна такса в размер на направените административни разходи.

(5) При предоставяне на копие от лични данни Дружеството не може да разкрива следните категории данни:

1. лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразичли изричното си съгласие за това;
2. данни, които представляват търговска тайна, интелектулана собственост или конфиденциана информация;
3. друга информация, която е защитена, съгласно приложимото законодателство.

(6) Основателността и прекомерността на дадено искане се преценява отделно за всеки случай от Дружеството.

(7) При отказ за предоставяне на достъп до лични данни Дружеството аргументира отказа си и ифнормира субекта на данни за правото му да подаде жалба до надзорния орган.

Чл. 25. (1) Субектите на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от Дружеството, да бъдат коригирани в случай, че последните са неточни или непълни.

(2) При удовлетворено искане за коригиране на лични данни Дружеството уведомява получателите на данни, на които са били разкрити такива.

(3) Правото по ал. 1 се упражнява чрез отправяне на искане по реда на чл. 23, ал. 3 от Политиката.

Чл. 26. (1) Всяко едно физическо лице, субект на лични данни, има право да поиска изтриване на данните си, т.нар. „право да бъдеш забравен“, ако е налице едно от следните условия:

1. личните данни на лицето повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
2. субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няам друго правно основание за обработването;
3. субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора;
6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за дететето.

(2) Правото по ал.1 се упражнява чрез отправяне на искане по реда на чл. 23, ал. 3.

Чл. 27. (1) Всяко едно физическо лице, субект на лични данни, има право да ограничи обработването на личните си данни от администратора, но за целта са необходими конкретни условия, сред които:

1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данни;
2. обработването е неправомерно, но субекттът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
4. субектът на данните е възразил срещу обрабoтването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.

(3) Правото по ал.1 се упражнява чрез отправяне на искане по реда на чл. 23, ал. 3.

Чл. 28. (1)  Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има право да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

(2) Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

(3) Правото по ал.1 се упражнява чрез отправяне на искане по реда на чл. 23, ал. 3.

Чл. 29. (1) Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от Дружеството ако данните се обработват на едно от следните основания:

1. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
2. обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на Дружеството или на трета страна;
3. обработването на данни включва профилиране.

(2) Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Чл. 30. (1) Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да бъде уведомено, а Дружеството е задължено да уведоми субекта  в случай на нарушение на сигурността на личните му данни и когато има вероятност това нарушение да породи висок риск за правата и свободите на субекта на данни.

(2) Уведомяването по ал. 1 следва да бъде извършено без ненужно забавяне след откриването му и да съдържа описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, като се посочват естеството на нарушението, име и координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните, последиците от нарушението и предприетите мерки от Дружеството за справяне с нарушението и за намаляване на евентуалните неблагоприятните последици.

 

V. СИГУРНОСТ

чл. 31. Ние зачитаме сигурността на Вашите лични данни и използваме разумни електронни, кадрови и технически мерки, за да ги защитим от загуба, кражба, промяна или злоупотреба. Въпреки това, имайте предвид, че дори най-добрите мерки за сигурност не могат напълно да премахнат всички рискове.

чл. 32. Ние се стремим да защитим цялата информация на приложението, по начина, по който е необходимо. Вие обаче носите отговорност за запазването на поверителността на личните Ви данни за идентификация, като пазите паролите си за достъп до платформата на Phyre App поверително и защитено. Вие трябва да промените паролата си незабавно, ако подозирате, че някой е получил неразрешен достъп до нея или до профила Ви. Ако загубите контрол над профила си, трябва да уведомите незабавно отговорното лице за контакт на Пейнетикс и Файър, посочено в началото на тази Политика.

Чл. 33. В случай на нарушаване на правата Ви или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Повече информация може да получите на интернет страницата на КЗЛД: www.cpdp.bg